Programleírás

OKTATÁSI ALAPELVEK

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996-ban jött létre, így már több mint két évtizede foglalkozik fiatalok fejlesztésével az általános iskola felső tagozatától egészen egyetemi, posztgraduális képzési szintekig. Célja, hogy a hagyományos oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg Magyarországon. Az MCC kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák.

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (FIT Program) felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó képzést.

Oktatási programunk a résztvevők számára teljes mértékben ingyenes, ez a hétvégi foglalkozásokon és a nyelvórákon túl a Program során kiadott segédanyagokra és az e-learning rendszer használatára is kiterjed.

A FIT Programra – ahogy a Mathias Corvinus Collegium minden képzésére – jellemző a nagyfokú szellemi szabadság, függetlenség. Oktatási tevékenységünkben kizárólag a szakmai-pedagógiai szempontok érvényesülnek, a tehetséggondozást, a teljes élet elérését, az egyéni kiteljesedést tartjuk szem előtt.

Tehetséggondozó képzésünkben diákjainkat napjaink fontos területeivel ismertetjük meg, célunk, hogy a közösségben való tanulás mellett feltérképezzük az egyéni érdeklődési köröket, fejlődési igényeket és lehetőségeket. Moduljaink egymásra épülnek, ezzel elősegítve az egy-egy témakörhöz kapcsolódó ismeretanyagok szélesebb körű megismerését, a tudásanyag elmélyítését.

Pedagógiánk a learning by doing, a cselekedve tanulás elvét és az élménypedagógiát helyezi középpontba. Diákjaink képzésünkön a nem-formális edukáció eszközeivel, a tantermi oktatásban nehezebben megvalósítható munkaformákkal (páros és csoportmunka, projektfeladatok stb.) találkozhatnak, és nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra.

Képzésünk blended-learning, vagyis a kombinált oktatás alapján működik, a kontaktalkalmakat e-learning-tananyagok támogatják. Diákjaink így saját időbeosztásuknak megfelelően, rugalmas, de jól strukturált keretek között egyénileg is elmélyülhetnek a képzési alkalmakon szerzett ismeretekben. Ezt korosztályra szabott, változó nehézségű játékos feladatok és összefoglaló videók biztosítják.


Törekszünk arra, hogy képzéseinken rámutassunk a tárgyalt témakörök mindennapi élethez való kapcsolódására, arra, hogy ezek a területek nem elvont, elméleti ismeretek halmazát jelentik, hanem a minket körülvevő világra jelentős hatást gyakorló, azt befolyásoló tényezők. A Programban tapasztalt szemléletformáló munka mentén a gyermekek gondolkodásmódja fejlődik a világ jelenségei között húzódó összefüggések, kapcsolódási pontok felismerésében.

A témákat non-formális keretek között, csoportmunkában, kooperatív struktúrákban dolgozzuk fel; a diákok természetes kíváncsiságára építünk. A munkaformák és az oktatáshoz használt módszertani és tárgyi eszközök révén diákjaink célorientált, tudatos magatartást sajátíthatnak el az internet és az okoseszközök használatában, illetve a kreatív gondolkodás és az asszertivitást erősítő csoportmunka készségét is fejleszthetik.

A Program során a diákok fejlődési ívét folyamatosan nyomon követjük, és a szülőkkel, az érintett pedagógusokkal egyeztetve minden félévben összefoglaló riportok segítségével értékeljük. Hiszünk abban, hogy közösen, a trénerek, szülők és pedagógusok szoros együttműködésével tudjuk a legjobban segíteni az egyéni tehetségek kibontakozását.

Célunk, hogy a Fiatal Tehetség Program képzési időszakának végére diákjaink megtalálják érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb kibontakozási lehetőségeket, illetve széles rálátással és gyakorlati tapasztalatokkal bírjanak mindennapi világunkhoz szervesen kapcsolódószakterületeken, és ezek mellett a későbbi tudatos pályaválasztást is elősegítsük.

A Programban részt vevő diákok egy részének angol tanár tart heti rendszerességgel a tanév időszakában beszédcentrikus angol órát az oktatási központokban, az aktuális tanévre a regionális központ munkatársaival előre egyeztetett időpontokban.

 

OKTATÁSI KÖZPONTOK

Képzésünk a Kárpát-medence huszonöt városában (Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Kaposvár, Szolnok, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg, Arad, Beregszász, Csíkszereda, Dunaszerdahely, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy és Szatmárnémeti) működik már. Az iskolai oktatásban nem tanított témakörök, beszédközpontú angoloktatás, személyre szabott fejlesztés, valódi közösség vár Rád.

Inspiratív, otthonos képzési helyszíneinket korszerű oktatási bútorokkal rendeztük be. Központjaink közösségi térként is funkcionálnak, és a bennük fejlődő, munkálkodó FIT-csoportok is képükre formálják, alakítják. Az oktatási központokat úgy alakítják ki, hogy optimális helyszínként szolgáljon a foglalkozásokhoz, csapatépítő programokhoz és szabadidős közösségi tevékenységekhez is.

 

KÉPZÉSI STRUKTÚRA

A Fiatal Tehetség Program oktatási koncepciója interdiszciplináris jelleggel nyújt betekintést napjaink fontos szakterületeibe. Képzésünkben kiegyensúlyozottan jelennek meg a természettudományos, humán és reáltudományokhoz köthető képzési területek.

Az oktatási portfólió részét képezik az olyan innovatív modulok, mint például a Művészet és matematika képzési blokk, amely formabontó módon a reáltudományos és a művészi képzési területet szintetizálja.

A hagyományos képzések mellett az oktatást kiegészítő, külső helyszíni élményprogramok teszik változatossá a közösségi tanulást, emellett a nyári táborok egyes foglalkozásai szintén a személyiségfejlesztést célozzák (érzékenyítő program, empátiaműhely, konfliktuskezelési tréning stb.).

A haladó tudásszintű tanulók részére intenzív hétközi angoloktatást szervezünk. Az oktatásban résztvevő tanulók tudását a FIT Program által megbízott nyelvtanárok mérik fel, és ez alapján biztosítunk lehetőséget az angoloktatásban való részvételre. Beszédcentrikus angol nyelvoktatásunk a hétköznapi életben használt kommunikációs formákon keresztül segít fejleszteni diákjaink nyelvi kompetenciáit. Egyúttal az angolszász és amerikai kultúrát is közelebb hozza, ugyanis oktatóink jelentős tapasztalatokat szereztek a célnyelvi közegben, emellett számos játékos feladattal teszik élvezetessé a foglalkozásokat.

E-LEARNING RENDSZER

A FIT Program kontaktalkalmaihoz elektronikus tananyagok is csatlakoznak, amelyek a hétvégi képzéseken elhangzott ismereteket rendszerezik, illetve bővítik. A gyakorlófeladatok lehetővé teszik az egyéni ütemű haladást, a személyes érdeklődésnek megfelelő irányú és mélységű tudásanyag elsajátítását.


Az e-learninges kurzusok nagy hangsúlyt helyeznek az ismeretanyag gamifikációjára és a multimedialitásra: játékos feladatok kép- és hanganyag, illetve oktatóvideók kísérik. Az azonnali visszajelzésű, így autodidakta tanulást biztosító feladatsorok mellett fontos része az elektronikus tananyagrendszerünknek a részletes egyéni teljesítményértékelés is. A tananyagok többségéhez saját fejlesztésű oktatóvideók is társulnak, melyek egyrészt a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó segédeszközként funkcionálnak, másrészt segítik az önálló tanulás képességének elsajátítását.

Oktatóink személyre szabott, részletes visszajelzései segítik a folyamatos önkorrekciót és önfejlesztést, nyomon követhetővé teszik a diákok előmenetelét.

Minden kurzus négy segítő feladatsorból áll, amelyek új tudásanyagot és gyakorlófeladatokat is tartalmaznak. A kurzusokhoz egy ellenőrző tesztsor csatlakozik, amely csak egyszer és megszakítás nélkül oldható meg. Az e-learning-rendszer lehetőséget kínál olyan új munkamódszerek elsajátítására is, mint a projektszemléletű feladatmegoldás.

A kontaktalkalmakhoz tartozó elektronikus tananyagok mellett önálló, kizárólag az e-learning rendszerben megjelenő kurzusok elvégzésére is lehetőség nyílik. Ilyen az alapvető viselkedési normákat és az etikettet megismertető Protokoll, az Önismeret kurzus, amely a modern pszichológia korosztálynak szóló eszköztárával segít a diákok egészséges önképének és önismeretének kialakításában, illetve a Legyél Te is Diplomata kurzusunk.

A FIT-CSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA

A Programban résztvevők körét intelligenciát, érzelmi intelligenciát, érdeklődést és kreativitást vizsgáló írásbeli feladatok, illetve szóbeli interjú révén, az MCC önálló kiválasztási rendszerében határozzuk meg. Célunk olyan általánosan tehetséges diákok beválogatása, akik a kooperatív, közösségben végzett tanulási folyamatokra, tevékenységekre alkalmasnak gondolunk.

Kiválasztási folyamatunk kidolgozása, lebonyolítása és a feladatok kiértékelése pszichológusok szakértői együttműködésével történik.

A FIT Program régiónként 25 fővel indul el, 5 fős várólistát fenntartva a megüresedő helyekre. A Programhoz való csatlakozás évente lehetséges, kizárólag az 5-es évfolyamba.

RÉGIÓS MUNKATÁRSAK ÉS OKTATÓK

Programjainkat a régióvezetők és régiókoordinátorok szervezik és vezetik, akik a regionális FIT-csoport minden Résztvevőjének fejlődését végigkövetik, személyes mentorként, facilitátorként segítik a gyerekek érdeklődésének személyes kibontakozását. Ők működteti a helyi oktatási központunkat, minden regionális vonatkozású tevékenység hozzájuk tartozik. Az ő munkájukat segítik a régióasszisztensek.


A gyermekek foglalkozásait olyan szakemberek vezetik, akik területükön való magas fokú elméleti jártasságon túl gyakorlati tapasztalatokkal és oktatói gyakorlattal rendelkeznek. Szakterületükön jó hírnevű, a korosztály nyelvén megfelelően kommunikáló, önálló oktatási koncepcióval rendelkező, motivált oktatókkal dolgozunk.

SZÜLŐK AKADÉMIÁJA

Hiszünk abban, hogy a gyermekek nevelésének, szocializációjának elsődleges közegében, a családban kezdődik minden tehetséggondozó munka. Az MCC FIT Program kiemelt célja, hogy a szülőkkel közösen segítse a tehetséges gyermekek kibontakozását, velük együttműködve fejthesse ki tehetségfejlesztő hatását.

Kiemelkedő képességű gyerekek intellektuális és emocionális fejlődésében ugyanis gyakori jelenség a diszszinkrónia, amikor a gyermek érzelmi kibontakozását meghaladja az intellektuális fejlődés, amely kihívások elé állítja közvetlen környezetét, így a szülőket is.

A felmerülő kérdések megválaszolása, a támogatói szülői attitűd tudatosítása és kialakítása érdekében rendezvényeket szervezünk a szülők és érdeklődők részére, amelynek keretében résztvevők a tehetséggondozás szülői hátterével kapcsolatban hallgathatnak meg előadásokat.

Szülők Akadémiája rendezvénysorozatunk minden évben két szinten valósul meg: egyrészt exkluzív előadások a FIT Programban résztvevő szülők részére, másrészt a régióközpontokban szervezett nyitott rendezvények minden érdeklődőnek.

Exkluzív workshop

Tehetséggondozással, fejlődéslélektannal, innovatív pedagógiai módszerekkel foglalkozó előadó által tartott interaktív tréning, amely a párbeszédre épít, lehetőséget biztosít a szülőknek saját kérdéseik megfogalmazására, a közös gondolkodásra. A szülői közösséget erősítő, a szabad véleménycserét és informális kapcsolatépítést segítő rendezvény.

Nyitott akadémia

A Szülők Akadémiájának mindenki számára nyilvános rendezvényein tanácsokat és javaslatokat kaphatnak az érintett szülők és érdeklődők, hogy miként tudják legjobban támogatni kiemelkedő képességű gyermeküket. Az előadások elméleti pszichológiai ismeretekkel és praktikus információkkal, nevelésmódszertani ötletekkel is szolgálnak. Mindemellett lehetőség nyílik arra is, hogy az érdeklődők jobban beleláthassanak a FIT Program működésébe, és megismerjenek az innovatív oktatási módszerrel dolgozó képzési formát.

FIT KALAND

A FIT Program szervezésében minden évben egy határokon is átívelő tanulmányi versenyt rendezünk, amely magyar tannyelven tanuló negyedik osztályos diákokat szólít meg. A verseny online fordulója egy csapatmunkában megvalósuló projektfeladatot tartalmaz, a személyes fordulók (regionális és országos döntő) pedig szóbeli prezentációra épül. A FIT Kaland részletes leírását a Versenyszabályzat tartalmazza.

 

A FIT PROGRAM VÉDNÖKI TESTÜLETE

A Mathias Corvinus Collegium által szervezett Fiatal Tehetség Program oktatási céljainak, illetve társadalmi küldetéstudatának erősítése és nyilvánosság felé való képviselete érdekében védnöki testületet hoz létre. A testület tagjai olyan kiemelkedő szakmai eredményekkel és társadalmi elismertséggel rendelkező szakemberek, akik vállalják a FIT Program célkitűzéseivel való azonosulást, azok képviseletét.

A védnöki testület tagsága szimbolikus értékképviseletet jelent, a Program döntéshozatalában, operatív működésében nem bír funkcióval.

A FIT Program védnökei dr. Bagdy Emőke és dr. Kádár Annamária pszichológusok.

Vissza