Programleírás

Oktatási alapelvek

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996-ban jött létre, Tombor András magánkezdeményezésére; közel két évtizede foglalkozik egyetemista és középiskolás gyerekek fejlesztésével. Célja, hogy a hagyományos oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg Magyarországon. Az MCC kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák.

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (FIT Program) felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó, gazdagító képzést.

Oktatási programunk a résztvevők számára teljes mértékben költségmentes. Ez nem csak a hétvégi képzési alkalmakra vonatkozik, hanem a hét közben szervezett angoloktatásra, illetve a Program során kiadott segédanyagokra és az e-learning-rendszer használatára is kiterjed.

A FIT Program a Magyar Nemzeti Bank alapítványai, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA), a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI), a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (PADE), a Neumann János Egyetem, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával valósul meg.

A FIT Programra – ahogy a Mathias Corvinus Collegium minden képzésére – jellemző a nagyfokú szellemi szabadság, függetlenség. Oktatási tevékenységünkben kizárólag a szakmai-pedagógiai szempontok érvényesülnek, a tehetséggondozást, a teljes élet elérését, az egyéni kiteljesedést tartjuk szem előtt.

Tehetséggondozó képzésünk a gazdagítás módszertanával dolgozik: diákjainkat napjaink fontos területeivel ismertetjük meg, célunk, hogy feltérképezzük az egyéni érdeklődési köröket, fejlődési igényeket és lehetőségeket. Moduljaink egymásra épülnek, egyre mélyebb jártasságot, tudást céloznak meg.

Pedagógiánk a learning by doing, a cselekedve tanulás elvét helyezi középpontba. Diákjaink képzésünkön a nem-formális edukáció eszközeivel, a tantermi oktatásban meg nem jelenő munkamódszerekkel (páros és csoportmunka, projektfeladatok stb.) találkozhatnak, és nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, az élménypedagógiára is.

Képzésünk blended-learning alapon működik, a kontaktalkalmakat e-learning tananyagok támogatják. Diákjaink így saját időbeosztásuknak megfelelően, rugalmas, de jól strukturált keretek között egyénileg is elmélyülhetnek a képzési alkalmakon szerzett ismeretekben. Ezt korosztályra szabott, változó nehézségű játékos feladatok és összefoglaló videók biztosítják.

Törekszünk arra, hogy képzéseinken rámutassunk a tárgyalt témakörök mindennapi élethez való kapcsolódására, arra, hogy ezek a területek nem elvont, elméleti ismeretek halmazát jelentik, hanem a minket körülvevő világra jelentős hatást gyakorló, azt befolyásoló tényezők.

A témákat nem-formális keretek között, csoportmunkában, kooperatív struktúrákban dolgozzuk fel; a diákok természetes kíváncsiságára építünk.  A munkaformák és az oktatáshoz használt módszertani és tárgyi eszközök révén diákjaink célorientált, tudatos magatartást sajátíthatnak el az internet használatában, illetve a kreatív gondolkodás és az asszertív csoportmunka készségét is fejleszthetik.

Diákjaink fejlődését személyes mentoráció kíséri, minden gyermeket egyéni érdeklődésének, képességeinek megfelelően segítünk a kibontakozásban. A Program során a diákok fejlődési ívét folyamatosan nyomon követjük, és a szülőkkel, az érintett pedagógusokkal egyeztetve minden félévben összefoglaló riportok segítségével értékeljük. Hiszünk abban, hogy közösen, a trénerek, szülők és pedagógusok szoros együttműködésével tudjuk a legjobban segíteni az egyéni tehetségek kibontakozását.
 

Célunk, hogy a Fiatal Tehetség Program képzési időszakának végére diákjaink megtalálják érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb kibontakozási lehetőségeket, illetve széles rálátással és gyakorlati tapasztalatokkal bírjanak hétköznapi életünkhöz szervesen kapcsolódó szakterületeken, és ezek mellett a későbbi tudatos pályaválasztást is elősegítsük.

 

Oktatási központok

Az MCC FIT Program képzései hét városban (Szolnok, Kecskemét, Pécs, Miskolc, Veszprém és Budapest, Beregszász), saját oktatási központokban valósul meg. Inspiratív, otthonos képzési helyszíneinket a legkorszerűbb oktatási bútorokkal rendeztük be. Központjaink közösségi térként is funkcionálnak, és a bennük fejlődő, munkálkodó FIT-csoportok is képükre formálják, alakítják. Központjaink elérhetőségei a Kapcsolat menüpontban tekinthetőek meg.

 
Képzési struktúra 
 

A Fiatal Tehetség Program oktatási koncepciója napjaink fontos szakterületeibe nyújt betekintést az interdiszciplinaritás szellemében. Képzésünkben kiegyensúlyozottan jelennek meg a természettudományos, humán és reáltudományokhoz köthető képzési területek.

Az oktatási portfólió részét képezik az olyan innovatív, hazánkban egyedülálló modulok, mint a Művészet és matematika képzési blokk, amely formabontó módon a reáltudományos és a művészi képzési területet szintetizálja. 

Képzéseinkről részletesen a Kurzusok menüpontban olvashat. Minden kurzus két képzési alkalmat ölel fel, egyenként 6x60 perc időtartamban.

 

A FIT Program kontaktalkalmaihoz elektronikus tananyagok is csatlakoznak, amelyek a hétvégi képzéseken elhangzott ismereteket rendszerezik, illetve bővítik. A gyakorlófeladatok lehetővé teszik az egyéni ütemű haladást, a személyes érdeklődésnek megfelelő irányú és mélységű tudásanyag elsajátítását.

Az e-learninges kurzusok nagy hangsúlyt helyeznek az ismeretanyag gamifikációjára és a multimedialitásra: játékos feladatok kép- és hanganyag, illetve oktatóvideók kísérik. Az azonnali visszajelzésű, így autodidakta tanulást biztosító feladatsorok mellett fontos része az elektronikus tananyagrendszerünknek a részletes egyéni teljesítményértékelés is.

Oktatóink személyre szabott, részletes visszajelzései segítik a folyamatos önkorrekciót és önfejlesztést, nyomon követhetővé teszik a diákok előmenetelét.

Minden kurzus négy segítő feladatsorból áll, amelyek új tudásanyagot és gyakorlófeladatokat is tartalmaznak. A kurzusokhoz egy ellenőrző tesztsor csatlakozik, amely csak egyszer és megszakítás nélkül oldható meg.

Az e-learning rendszer lehetőséget kínál olyan új munkamódszerek elsajátítására is, mint a kooperatív vagy projektszemléletű feladatmegoldás.

A kontaktalkalmakhoz tartozó elektronikus tananyagok mellett önálló, kizárólag az e-learning rendszerben megjelenő kurzusok elvégzésére is lehetőség nyílik. Ilyen az alapvető viselkedési normákat és az etikettet megismertető Protokoll kurzus, vagy az Önismereti alapok blokk, amely a modern pszichológia korosztálynak szóló eszköztárával segít a diákok egészséges önképének és önismeretének kialakításában

Oktatóvideók

Oktatási gyakorlatunk a módszertan és az alkalmazott eszközök tekintetében is az innovativitásra törekszik: ennek jegyében a hétvégi kontaktalkalmakhoz saját fejlesztésű oktatóvideók is csatlakoznak.

 A FIT Program sajátos oktatási igényeihez kapcsolódó videóanyagok több célt szolgálnak:

  • egyrészt a képzés kiegészítő elemei: diákjaink a hétvégi tréningnapokon az oktatási anyag befogadhatóságának megkönnyítése érdekében kiegészítő kisfilmeket tekinthetnek meg, mint a gyakorlati foglalkozáshoz kapcsolódó szemléltetőeszközt,
  • másrészt képzésünk súlyponti eleme az egyéni, autodidaktikus tanulásfolyamat, ennek megkönnyítését pedig tanulási segédanyagként szintén ezek a kisfilmek biztosíthatják,
  • harmadrészt a FIT Program által szervezett szülőknek és pedagógusoknak szervezett szakmai programok oktatási segédanyagaként (mint bemutatandó jógyakorlat) is fontos szerepet vindikálunk az oktatóvideóknak.

A FIT-csoportok kiválasztása

A Programban résztvevők körét intelligenciát, érzelmi intelligenciát, érdeklődést és kreativitást vizsgáló írásbeli feladatok, illetve szóbeli interjú révén, az MCC önálló kiválasztási rendszerében határozzuk meg. Célunk olyan általánosan tehetséges diákok beválogatása, akik a kooperatív, közösségben végzett tanulási folyamatokra, tevékenységekre alkalmasnak gondolunk.

Kiválasztási folyamatunk kidolgozása, lebonyolítása és a feladatok kiértékelése pszichológusok szakértői együttműködésével történik.

A FIT Program régiónként 25 fővel indul el, 5 fős várólistát fenntartva a megüresedő helyekre. A Programhoz való csatlakozás félévenként lehetséges.

Oktatóink

Programjainkat a regionális központvezetők szervezik és vezetik, akik a regionális FIT-csoport minden Résztvevőjének fejlődését végigkövetik, személyes mentorként, facilitátorként segítik a gyerekek érdeklődésének személyes kibontakozását. Ők működteti a helyi oktatási központunkat, minden regionális vonatkozású tevékenység hozzájuk tartozik.

Szakmai képzéseinket olyan szakemberek vezetik, akik területükön való magas fokú elméleti jártasságon túl gyakorlati tapasztalatokkal és oktatói gyakorlattal rendelkeznek. Szakterületükön jó hírnevű, a korosztály nyelvén megfelelően kommunikáló, önálló oktatási koncepcióval rendelkező, motivált trénerekkel dolgozunk.

A Szülők Akadémiája

Hiszünk abban, hogy a gyermekek nevelésének, szocializációjának elsődleges közegében, a családban kezdődik minden tehetséggondozó munka. Az MCC FIT Program kiemelt célja, hogy a szülőkkel közösen segítse a tehetséges gyermekek kibontakozását, velük együttműködve fejthesse ki tehetségfejlesztő hatását.

Kiemelkedő képességű gyerekek intellektuális és emocionális fejlődésében ugyanis gyakori jelenség a diszszinkrónia, amikor a gyermek érzelmi kibontakozását meghaladja az intellektuális fejlődés, amely kihívások elé állítja közvetlen környezetét, így a szülőket is.

A felmerülő kérdések megválaszolása, a támogatói szülői attitűd tudatosítása és kialakítása érdekében rendezvénysorozatot szervezünk a szülők és érdeklődők részére, amelynek keretében résztvevők a tehetséggondozás szülői hátterével kapcsolatban hallgathatnak meg előadásokat.


A Szülők Akadémiája rendezvénysorozatunk minden évben két szinten valósul meg: egyrészt exkluzív előadások a FIT Programban résztvevő szülők részére, másrészt a régióközpontokban szervezett nyitott rendezvények minden érdeklődőnek.

  

 Pedagógus-továbbképzés

A FIT Program kiemelten fontosnak tartja a pedagógusokkal való együttműködést, a módszertani és pedagógia tapasztalatcserét, illetve az innovatív tehetséggondozási módszerek bemutatását és az iskolai keretei közötti alkalmazásának elősegítését. 

E célok érdekében pedagóguskonferenciát szervezünk, amely egyfelől a tehetséggondozás területén jártas szakemberek segítségével mutatja be a kiemelkedő képességű gyermekek azonosításában és fejlesztésében használható formális és non-formális edukációs eszközöket, másrészt a pedagógusi tapasztalatmegosztás szakmai fóruma is kíván lenni. 

 A FIT Program védnöki testülete

A FIT Program fővédnöke dr. Bagdy Emőke pszichológus. A védnöki testület folyamatosan bővül, tagja: dr. Kádár Annamária.A Mathias Corvinus Collegium által szervezett Fiatal Tehetség Program oktatási céljainak, illetve társadalmi küldetéstudatának erősítése és nyilvánosság felé való képviselete érdekében védnöki testületet hoz létre. A testület tagjai olyan kiemelkedő szakmai eredményekkel és társadalmi elismertséggel rendelkező szakemberek, akik vállalják a FIT Program célkitűzéseivel való azonosulást, azok képviseletét.

 

 

 

Introweb | Weboldal készítés | Kereső optimalizálás